Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: kierownik
znaleziono plików: 0.
znaleziono stron: 5

 • struktura organizacyjna_BIP
  ... Anna Bajor kierownik kierownik@pcprglubczyce. ...
 • Działy i stanowiska
  ... Anna Bajor kierownik kierownik@pcprglubczyce. ...
 • Regulamin Organizacyjny
  ...       2)  kierowniku  Centrum - rozumie się przez to  ...... kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ......   Pracami Centrum kieruje kierownik. ......   kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu ......   Zwierzchnikiem służbowym kierownika Centrum jest Starosta Głubczycki. ...... z terenu powiatu; doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych ......   kierownik wydaje decyzje administracyjne z ...... W razie niemożności wydania przez kierownika Centrum decyzji administracyjnych – z ...... Staroście pracownik upoważniony przez kierownika. ...... Całokształtem działalności Centrum kieruje kierownik, ponosi za nią odpowiedzialność przed ...... kierownik wykonuje czynności w sprawach z zakresu ...... absencją chorobową, wyjazdem służbowym, kierownik upoważnia zastępcę kierownika do bieżącego ...... kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie i w ...... stanowiska jedno i wieloosobowe:  kierownik;  zastępca kierownika ...... kierownik kieruje pracą Centrum i odpowiada za ...... Głubczyckiego lub Starosty Głubczyckiego, kierownik Centrum przedkłada w każdym czasie ......   Do zadań zastępcy kierownika należy w szczegolności:   ...... kierowanie Centrum w czasie nieobecności kierownika Centrum; wydawanie  decyzji  ...... wykonywanie innych zadania zleconych przez kierownika Centrum. ...... przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia ...... w pieczy zastępczej; wytaczanie w imieniu kierownika powództwa o alimenty na rzecz dziecka ...... rodzinnego; opiniowanie na wniosek kierownika PCPR wytyczenia powództwa o zasądzenie ......   kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich ...... Pracownicy otrzymują polecenia służbowe od kierownika. ...... on obowiązany poinformować o tym na piśmie kierownika. ...... Przyjmowanie interesantów przez kierownika Centrum w sprawie skarg i wniosków odbywa ...... określa Regulamin pracy ustanowiony przez kierownika w drodze odrębnego zarządzenia. ...... wykazem akt, wprowadzone zarządzeniem kierownika Centrum. ...... instrukcja wprowadzona odrębnym zarządzeniem kierownika Centrum. ......    kierownik Centrum obowiązany jest zapoznać pracowników ...
 • Statut PCPR
  ... Działalnością PCPR kieruje kierownik, który odpowiada za realizację zadań ...... kierownik reprezentuje PCPR na zewnątrz oraz podejmuje ......     kierownika PCPR  zatrudnia i zwalnia Zarząd ...... kierownik PCPR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów ...... kierownik PCPR wydaje regulaminy i zarządzenia ...
 • Aktualności
  ... , DPS  – tel 77 485 87 73 kierownik – tel 77 485 08 17 Dział Pieczy ...... kierownik PCPR        ......           kierownik PCPR        ...... Sekretariat – tel 77 485 87 73 kierownik – tel 77 485 08 17 Dział Pieczy ...... kierownik PCPR       ...