Regulamin Organizacyjny

Uchwała Nr CXX/451/2017 Zarządu Powiatu w Głubczycach

z dnia 24 maja 2017 r.

PDFSKM_C364e23011809041.pdf (233,67KB)
 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr CXX/451/2017

Zarządu Powiatu w Głubczycach

Z dnia 24 maja 2017 r.

 

 

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Głubczycach

 

 

 

I. Postanowienia ogólne.

 

 

§ 1.

 

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach zwany dalej Regulaminem określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Głubczycach.

 

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  Centrum - rozumie się przez to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach;

      2)  Kierowniku  Centrum - rozumie się przez to  Kierownika  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach.

 1. Siedzibą Centrum jest miasto Głubczyce  –  ul. Jana Sobieskiego 5a.
 1. Centrum obejmuje swoim działaniem teren  Powiatu Głubczyckiego.

 

§ 2.

 

Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Głubczyckiego podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Głubczyckiego.

 

 

§ 3.

 

 1. Pracami Centrum kieruje Kierownik.

 

 1. Kierownika Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Głubczyckiego.

 

 1. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Centrum jest Starosta Głubczycki.

 

 

 

II. Cele i zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

 

 

§ 4.

 

 1. Centrum realizuje zadania własne powiatu z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
 1. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
 2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
 3. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
 4. pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
 5. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
 6. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu; ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;
 7. prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 8. prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
 9. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
 10. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
 11. doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
 12. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 14. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

 

 1. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy społecznej, a w szczególności:
 1. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 2. prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 3. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 4. udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.

 

 1. Centrum realizuje zadania własne powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a w szczególności:
 1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
 2. opracowywanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie we współpracy z innymi właściwymi jednostkami;
 3. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
 4. zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

 

 1. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie pomocy, a w szczególności:
 1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 2. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 1. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a w szczególności:
 1. opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
  1. rehabilitacji społecznej,
  2. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 2. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów o których mowa w pkt 1;
 3. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 4. opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa;
 5. współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób  niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
 6. dofinansowanie:
 1.  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 2.  sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 3. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 4. likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
 5. rehabilitacji dzieci i młodzieży;
 6. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz kontrola ich funkcjonowania;
 7. obsługa Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 8. realizacja i obsługa programów dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 1. Centrum realizuje zadania własne powiatu z zakresu pieczy zastępczej, a w szczególności:
 1. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 2. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 3. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
 4. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
 5. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
 6. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
 7. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania – grup wsparcia, specjalistycznego poradnictwa;
 8. powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 9. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;
 10. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji i pełniących funkcję: rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;
 11. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;
 12. finansowanie:
 1. świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,
 2. pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,
 3. szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 1. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 2. przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach z tytułu nieponoszenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

 

 1. Centrum realizuje zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące pieczy zastępczej, a w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  2. finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

 

 1. Do zadań Centrum wyznaczonego jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
  1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
  3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
  5. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
  6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
  7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
  8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
  9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
  10. zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
  11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
  12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
  13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
  14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
  15. przedstawianie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
  16. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  17. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

 

§ 5.

 

Centrum realizuje zadania powiatu określone w odrębnych ustawach i aktach wykonawczych przewidzianych do realizacji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

§ 6.

 

Centrum może realizować projekty z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz wspierania osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków krajowych,  Unii Europejskiej jak i też z innych źródeł.

 

§ 7.

 

Centrum realizuje zadania określone niniejszym Regulaminem współpracując z organami administracji rządowej i samorządowej, sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, placówkami opieki zdrowotnej, instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizacjami społecznymi, Kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi.

  

§ 8.

 

 1. Kierownik wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty  Głubczyckiego w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu oraz decyzje dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 1. W razie niemożności wydania przez kierownika Centrum decyzji administracyjnych – z powodu jego nieobecności bądź innej trwałej przeszkody – całość dokumentacji, niezbędnej do wydania decyzji wraz z projektem decyzji, przygotowuje i przedstawia Staroście pracownik upoważniony przez kierownika.

 

III. Struktura organizacyjna.

 

§ 9.

 1. Całokształtem działalności Centrum kieruje Kierownik, ponosi za nią odpowiedzialność przed Starostą.
 2. Kierownik wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę w stosunku do pracowników.
 3. Na czas swojej nieobecności, związanej w szczególności z urlopem, absencją chorobową, wyjazdem służbowym, Kierownik upoważnia zastępcę kierownika do bieżącego kierowania jednostką.
 4. Kierownik Centrum działa jednoosobowo na podstawie i w ramach upoważnienia      udzielonego przez Zarząd Powiatu i Starostę.

§ 10.

 

 1. W skład Centrum wchodzą następujące stanowiska jedno i wieloosobowe:
  1.  kierownik;
  2.  zastępca kierownika

       3)  główny księgowy;

       4)  zespół ds. pieczy zastępczej;

       5)  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

       6)  stanowiska pracy ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;

       7)  stanowisko pracy ds. administracyjno - biurowych oraz prowadzenia spraw związanych z umieszczaniem i ustalaniem odpłatności

            w placówkach pomocy społecznej;

      8)  stanowisko pracy do obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej;

 

 

§11.

 

IV. Podstawowe zakresy zadań dla stanowisk Centrum.

 1. Kierownik kieruje pracą Centrum i odpowiada za realizację zadań statutowych,
  a w szczególności:
 1. reprezentuje Centrum na zewnątrz;
 2. ustala organizację Centrum oraz formy i metody pracy w Centrum;
 3. dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy;
 4. prowadzi politykę kadrową;
 5. zapewnia skuteczną kontrolę nakreślonych zadań i przestrzegania przepisów prawa;
 6. nadzoruje prawidłową realizację budżetu;
 7. sprawuje funkcje kontrolne wobec pracowników Centrum;
 8. współpracuje z sądem rodzinnym w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni władzy rodzicielskiej nad nimi;
 9. opracowuje i składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum, przedstawia ocenę zasobów pomocy społecznej oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
 10. wytacza na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne;
 11. wydaje decyzje administracyjne w ramach ustalonych kompetencji oraz  udzielonych  przez Starostę upoważnień;
 12. wykonuje inne zadania zlecone przez Starostę;
 13. przedstawia coroczne sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
 14. dokonuje okresowych ocen pracowników Centrum;
 15. na żądanie Rady Powiatu, Zarządu Powiatu Głubczyckiego lub Starosty Głubczyckiego, Kierownik Centrum przedkłada w każdym czasie informację o realizowanych zadaniach.

 

 1. Do zadań zastępcy kierownika należy w szczegolności:

 

 1. reprezentowanie Centrum na zewnątrz oraz bieżące kierowanie Centrum w czasie nieobecności Kierownika Centrum;
 2. wydawanie  decyzji  administracyjnych z upoważnienia Starosty Głubczyckiego  w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości powiatu oraz decyzje dotyczące rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych;
 3. na żądanie Rady Powiatu, Zarządu Powiatu Głubczyckiego lub Starosty Głubczyckiego, przedkładanie w każdym czasie informację o realizowanych zadaniach;
 4. wykonywanie innych zadania zleconych przez Kierownika Centrum.

 

 1. Do zadań Głównego Księgowego należy szczególności:
 1. planowanie środków finansowych na realizację zadań jednostki, w tym przygotowanie projektu planu finansowego na dany rok budżetowy;
 2. sporządzanie wymaganych sprawozdań z wykonania planu finansowego jednostki;
 3. dokonywanie okresowych analiz i ocen przebiegu realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz ich zgodności z planem finansowym;
 4. obsługa finansowo-księgowa w zakresie budżetu jednostki;
 5. gospodarowanie rzeczowymi składnikami majątkowymi oraz współpraca
   w tym zakresie z pozostałymi pracownikami w jednostce;
 6. planowanie i realizacja inwestycji, remontów oraz zakupów inwestycyjnych                      i opracowanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 7. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami;
 8. organizowanie sporządzania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów
  w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wynikających z wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
 9. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w tym ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie operacji finansowych jednostki;
 10. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: wykonaniu dyspozycji środkami pienięż­nymi zgodnie                    z przepisami dotyczącymi zasad wykonania planu finansowego, zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartoś­ci pieniężnych, zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
 11. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 12. prowadzenie dokumentacji dotyczących wykonania planu finansowego oraz ich zmian wynikających z przepisów kontroli zarządczej;
 13. kontrola sposobu realizacji umów pod względem formalno – rachunkowym;
 14. wypłata świadczeń realizowanych przez jednostkę;
 15. sporządzanie i rozliczanie listy płac, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy;
 16. wypłata wynagrodzeń pracownikom oraz prowadzenie dokumentacji świadczeń z zakresu ubezpieczeń i prawa podatkowego;
 17. sporządzanie wniosków egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych dotyczących dłużników;
 18. prowadzenie spraw dot. ustawy prawo zamówień publicznych;
 19. organizowanie ochrony mienia, ubezpieczenie obiektu i sprzętu znajdującego się
  w jednostce;
 20. kontakt z dostawcami mediów usług oraz obsługa zawartych umów;
 21. organizowanie zaopatrzenia jednostki w urządzenia i sprzęty techniczne oraz biurowe, a także realizacja wydatków rzeczowych;
 22. prowadzenie spraw dotyczących funduszu świadczeń socjalnych;
 23. dokonywanie bieżących płatności i rozliczeń z kontrahentami na podstawie faktur,  rachunków i innych dokumentów księgowych stanowiących podstawę powstania zobowiązania finansowego;
 24. rozliczanie finansowe programów pomocy społecznej oraz programów dofinansowywanych z PFRON;
 25. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
 26. współpraca z Wydziałem Finansowo - Budżetowym Starostwa Powiatowego w Głubczycach.

 

4. Do zadań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej;
 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz wystawianie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinii o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
 3. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 4. prowadzenie rejestru i metryczki spraw w zakresie pieczy zastępczej;
 5. przygotowanie szkoleń dla rodzin zastępczych mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, pod kątem ich potrzeb;
 6. zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą,;
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 7. organizowanie dla rodzin zastępczych pomocy wolontariuszy;
 8. współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
 9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 10. wytaczanie w imieniu Kierownika powództwa o alimenty na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i przekazywanie jej do sądu;
 12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;
 13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 14. zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
 15. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 16. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;
 17. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
 18. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną planu pomocy dziecku;
 19. pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
 20. zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
 21. przygotowanie materiałów do corocznego sprawozdania składanego Zarządowi

Powiatu;

 1. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
 2. przygotowanie rodziny zastępczej na przyjęcie dziecka do pieczy zastępczej;
 3. opiniowanie przedłużenia okresu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;
 4. opiniowanie na wniosek Kierownika PCPR wytyczenia powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;
 5. opiniowanie na wniosek Starosty czasowego sprawowania pieczy zastępczej przez rodzinę zastępczą nad dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. prowadzenie rejestru kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej;
 7. prowadzenie rejestru osób pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej;
 8. prowadzenie rejestru dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych zawodowych, niezawodowych;
 9. prowadzenie rejestru wydanych opinii;
 10. prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń;
 11. udział w zespołach ds. okresowej oceny dziecka;
 12. sporządzanie oceny sytuacji dziecka oraz sporządzanie opinii dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazanie jej do właściwego sądu;
 13. sporządzanie oceny rodziny zastępczej w konsultacji z asystentem rodziny.
 14. sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej;
 15. sporządzanie umów w sprawie zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich;
 16. sporządzanie umów dla rodzin pomocowych;
 17. prowadzenie dokumentacji rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 18. przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń:
  1. na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
  2. dotyczących zwiększonych kosztów utrzymania dziecka niepełnosprawnego,
  3. dotyczących wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku 6-18 lat,
  4. na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny,
  5. na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych (jednorazowo lub okresowo),
  6. na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych,
  7. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodzin zawodowych,
  8. dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - zgodnie z przepisami,
  9. finansowanie pobytu cudzoziemców w pieczy zastępczej;
 19. przygotowanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, umarzania w całości lub w części łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty;
 20. sporządzanie decyzji administracyjnych zmieniających oraz zobowiązujących do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 21. ustalanie sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej pełnoletnich wychowanków niezbędnej do przyznania świadczenia;
 22. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych celem ustalenia uprawnień do świadczeń dla osób usamodzielnianych, którym pomoc przyznana była na podstawie ustawy o pomocy społecznej;
 23. sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych;
 24. prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia sytuacji bytowo - finansowej osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
 25. prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie innego powiatu;
 26. sporządzanie not księgowych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu innego powiatu;
 27. bieżąca analiza dochodów i wydatków dotycząca dzieci pochodzących spoza terenu powiatu głubczyckiego oraz dzieci z terenu powiatu głubczyckiego przybywających na terenie innych powiatów;
 28. wprowadzanie danych do programu komputerowego oraz sprawozdawczość w systemie informatycznym;
 29. sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny
  i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 30. współpraca z gminami w zakresie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka pochodzącego z terenu tej gminy oraz w zakresie ustalenia sytuacji rodziców biologicznych;
 31. udzielanie pomocy cudzoziemcom ze statusem uchodźcy;
 32. opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;
 33. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych i pełniących funkcję rodziny zastępczej;
 34. kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka.

 

 1. Do zadań stanowisk pracy ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należy:
 1. przygotowanie, nadzorowanie i kontrola poprawności przyznania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz do    zaopatrzenia w  sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
 2. udzielanie informacji oraz prowadzenie korespondencji z beneficjentami dofinansowań  w zakresie spraw związanych z przesłanymi dokumentami;
 3. rozpatrywanie wniosków i sporządzanie umów o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizowanych programów;
 4. prowadzenie rejestru wniosków dotyczących  zakresu wykonywanych zadań.
 5.  realizacja celów operacyjnych  powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;
 6. opracowanie i realizacja Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
 7. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
 8.  opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby pełnomocnika rządu, samorządu województwa i innych organów oraz jednostek;
 9. kontrola sposobu realizacji umów w zakresie rehabilitacji społecznej;

10)współpraca z ośrodkami pomocy społecznej , organizacjami pozarządowymi i fundacjami  działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej.

 

 1. Do zadań pracownika na stanowisku pracy ds. administracyjno - biurowych oraz prowadzenia spraw związanych z umieszczaniem i ustalaniem odpłatności w placówkach pomocy społecznej należy:
 1. prowadzenie akt osobowych pracowników i spraw osobowych pracowników wynikających z Kodeksu Pracy, BHP, ppoż.;
 2. sporządzanie i prowadzenie listy obecności, rejestru wyjść służbowych i  prywatnych;
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 4. sporządzanie rocznych planów urlopów i nadzór nad ich wykorzystaniem;
 5. nadzór do przestrzegania przepisów prawa pracy;
 6. sporządzanie sprawozdań z zakresu czasu pracy i zatrudnienia;
 7. prowadzenie dziennika podawczego korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 8. prowadzenie rejestru delegacji pracowników;
 9. dokonywanie wysyłki korespondencji;
 10. prowadzenie książki kontroli;
 11. obsługa sekretariatu;
 12. prowadzenie ewidencji wysyłanej korespondencji;
 13. prowadzenie ewidencji pieczątek funkcjonujących w Centrum;
 14. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 15. prowadzenie składnicy akt  oraz właściwe archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 16. rozliczanie znaczków pocztowych;
 17. prowadzenie dokumentacji dotyczącej umieszczenia i ustalania odpłatności w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Głubczyckiego;
 18. sporządzanie decyzji administracyjnych o umieszczeniu osoby w domu pomocy społecznej;
 19. sporządzanie decyzji administracyjnych o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej dla osób przyjętych przed 1 stycznia 2004 roku;
 20. prowadzenie rejestru decyzji;
 21. prowadzenie rejestru i przyjmowanie wniosków oraz niezbędnych zaświadczeń z zakresu wykonywanych zadań;
 22. sporządzanie corocznie planów szkoleń wg. potrzeb pracowników;
 23. sporządzanie sprawozdań w wersji elektronicznej dotyczących domów pomocy społecznej;
 24. okresowe sporządzanie analiz, sprawozdań i zestawień wg potrzeb;
 25. prowadzenie korespondencji z zakresu spraw organizacyjnych, pracowniczych, administracyjnych;
 26. wydawanie i przyjmowanie oraz pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON;
 27. doradztwa osobom niepełnosprawnym  w zakresie  przysługującym im praw , dotyczących uregulowań i dostępnych usług.

 

 1. Do zadań pracownika na stanowisku pracy do obsługi Punktu Interwencji Kryzysowej należy:
 1. ustalanie godzin oraz prowadzenie rejestru udzielonych porad prawnych, psychologicznych, terapeuty uzależnień;
 2. zakładanie oraz nadzorowanie nad wpisami w indywidualnych kartach klienta;
 3. przygotowywanie do wysyłki korespondencji wychodzącej z Punktu Interwencji Kryzysowej;
 4. prowadzenie pracy socjalnej polegającej na pomocy osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania  w społeczeństwie, kierowanie osób do odpowiednich instytucji i organów, pomoc w zakresie redagowania pism urzędowych;
 5. udzielanie szeroko rozumianej informacji, wskazówek i pomocy osobom tego potrzebującym w zakresie rozwiązywania problemów życiowych;
 6. współdziałanie z organizacjami społecznymi, instytucjami, kościołami, policją w zakresie problemów związanych z szeroko pojętym kryzysie oraz przemocą domową;
 7. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach pokrzywdzonych ;
 8. podejmowanie działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 9. sporządzanie dokumentów, zaświadczeń dotyczących zakresu podejmowanych działań;
 10. koordynacja zadań wynikających z realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego adresowanego do sprawców przemocy w rodzinie realizowanego w warunkach otwartych bądź zamkniętych.

 

 

§ 12.

Prawa i obowiązki pracowników Centrum regulują przepisy o pracownikach  samorządowych.

 

 

V. Obowiązki, uprawnienia i zakres odpowiedzialności

pracowników Centrum.

§ 13.

 

Kierownik jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Centrum.

§ 14.

 

 1. Pracownik zobowiązany jest dokładnie i sumiennie wypełniać polecenia służbowe.
 2. Pracownicy otrzymują polecenia służbowe od Kierownika.
 1. Jeżeli pracownik jest przekonany, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym na piśmie Kierownika.          W przypadku pisemnego potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać. 
 2. Pracownik samorządowy nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność.

 

 

VI. Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania spraw  indywidualnych obywateli.

 

§ 15.

 1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.

 

 1. Pracownicy Centrum są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 

§ 16.

 1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne.

 

 1. Sprawy wniesione przez obywateli do Centrum są ewidencjonowane.

 

§ 17.

Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:

 1. udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśnianiu treści obowiązujących przepisów;
 2. rozstrzyganie sprawy w miarę możliwości na miejscu a w pozostałych przypadkach do określenia terminu załatwienia sprawy;
 3. uzupełnianie w miarę możliwości dokumentów brakujących we własnym zakresie;
 4. informowanie zainteresowanych stron o stanie załatwiania ich sprawy.

 

VII. Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.

§ 18.

 1. Przyjmowanie interesantów w Centrum odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1500, w Punkcie Interwencji Kryzysowej w poniedziałki i wtorki w godzinach 1200 – 2000, a w środy, czwartki i piątki w godzinach 730 – 1530.
 2. Przyjmowanie interesantów przez Kierownika Centrum w sprawie skarg i wniosków odbywa się w każdy wtorek od godziny 1300 do godziny 1500.
 3. Przyjmowanie interesentów przez wyznaczonego pracownika  w sprawie skarg i wniosków odbywa się codziennie w godzinach pracy.
 4. Pracownik przyjmujący interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół z     przyjęcia skargi lub wniosku, zawierający:
 1. datę przyjęcia;
 2. imię, nazwisko i adres składającego;
 3. zwięzłe określenie sprawy;
 4. imię i nazwisko przyjmującego;
 5. podpis składającego.

        

5. Rejestr skarg i wniosków prowadzi wyznaczony pracownik Centrum.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

§ 19.

 

Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin pracy ustanowiony przez Kierownika w drodze odrębnego zarządzenia.

§ 20.

 1. Zasady klasyfikowania akt powstających w wyniku działalności Centrum oraz kategorie archiwalne i okresy ich przechowywania określa instrukcja kancelaryjna wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt, wprowadzone zarządzeniem Kierownika Centrum.

 

 1. Zasady obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Centrum reguluje instrukcja wprowadzona odrębnym zarządzeniem Kierownika Centrum.

 

 

§ 21.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia Regulaminu następują w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.

 

§ 22.

 

 Kierownik Centrum obowiązany jest zapoznać pracowników Centrum z postanowieniami niniejszego Regulaminu.