Program

1) Program Korekcyjno Edukacyjnego dla Sprawców Przemocy w Rodzinie 

 

Grupę docelową stanowią pełnoletnie osoby (mężczyźni, kobiety) stosujące przemoc wobec rodziny:

- skazane prawomocnym wyrokiem sądu z art. 207 kk par 1. lub inne przeciwko rodzinie i opiece w powiązaniu z w/w art. , na które sąd nałożył obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych

-  skierowane przez instytucje działające na rzecz  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

-  zgłaszające się dobrowolnie po pomoc do PCPR .

Czynnikami decydującymi  do udziału osoby są możliwości intelektualne pozwalające na uczestniczenie w zajęciach ( zdolność rozumienia realizowanych zadań) oraz podpisanie zgody na uczestnictwo w programie.

            W przypadku osób stosujących przemoc, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu,  narkotyków , lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych,  kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia ,            a oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 

Główne cele programu:

  1. Eliminowanie postaw antyspołecznych poprzez edukację sprawców przemocy,
  2. Ochrona ofiary poprzez pomoc w zmianie czynników psychologicznych uwalniających przemoc u sprawcy,
  3. Zwiększenie świadomości u sprawców przemocy odnośnie szkodliwości ich czynów,
  4. Rozwój zachowań alternatywnych wobec przemocowych.
  5. W miarę potrzeb motywowanie sprawców do podejmowania terapii odwykowej od substancji psychoaktywnych.

 

Zadania programu:

1.  Zmiana przekonań, wyobrażeń, mitów na temat przemocy w rodzinie.

2.  Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy.

3.  Zmobilizowanie agresora do uświadomienia sobie przyczyn zachowań.

4.  Kształtowanie umiejętności kontroli zachowań przemocowych.

5.  Wzbogacenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz rozwój    

    samowiedzy.

  1. Wzbogacanie wiedzy odnośnie związków przemocy w rodzinie z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych
  2. Wzbogacenie wiedzy odnośnie przemocy seksualnej
  3. Zwiększenie zasobu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.

 

 

 

2) Program korekcyjno – Edukacyjnego dla  Młodocianych Sprawców Przemocy w Rodzinie

 

Grupę docelową stanowią młodociane osoby w wieku 13- 18 lat stosujący przemoc domową (wobec bliskich - rodziców, rodzeństwa, partnerów itp):

-  skierowane przez sąd do udziału w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych

-  skierowane przez instytucje działające na rzecz przeciwdziałania przemocy , a także szkoły.

-  zgłaszające się dobrowolnie do PCPR wraz z prawomocnym opiekunem.

Czynnikami decydującymi  do udziału osoby są możliwości intelektualne pozwalające na uczestniczenie w zajęciach ( zdolność rozumienia realizowanych zadań) oraz podpisanie przez opiekuna zgody na uczestnictwo w programie.

W przypadku młodocianych stosujących przemoc, u których zostało rozpoznane uzależnienie od alkoholu,  narkotyków , lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych  kieruje się w pierwszej kolejności na terapię uzależnienia , a ddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii.

 

            Główne cele programu:

1. Eliminowanie postaw antyspołecznych poprzez edukację sprawców przemocy,

2. Ochrona ofiary poprzez pomoc w zmianie czynników psychologicznych uwalniających przemoc u sprawcy,

3. Zwiększenie świadomości u sprawców przemocy odnośnie szkodliwości ich czynów,

4. Rozwój zachowań alternatywnych wobec przemocowych.

5. W miarę potrzeb motywowanie sprawców do podejmowania terapii odwykowej od substancji psychoaktywnych.

 

Zadania programu:

1.  Zmiana przekonań, wyobrażeń, mitów na temat przemocy w rodzinie.

2.  Dostarczenie wiedzy na temat konsekwencji stosowania przemocy.

3.  Zmobilizowanie agresora do uświadomienia sobie przyczyn zachowań.

4.  Kształtowanie umiejętności kontroli zachowań przemocowych.

5.  Wzbogacenie wiedzy dotyczącej komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz rozwój    

    samowiedzy.

6. Wzbogacanie wiedzy odnośnie związków przemocy w rodzinie z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych

  1. Wzbogacenie wiedzy odnośnie przemocy seksualnej
  2. Zwiększenie zasobu wiedzy o funkcjonowaniu dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej.

 

Programy realizowane   są w pomieszczeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach w formie zajęć indywidualnych lub w przypadku większej liczby uczestników,   w formie zajęć grupowych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1 godzinie, łącznie 15 sesji.

Czas realizacji sesji programowych  to godziny popołudniowe (od ok. godziny 17°° do 20°°).

 

 

            Wszelkie informacje można uzyskać pod  tel. 774850817

 

                                  osoba do kontaktu: Katarzyna Sobczak