"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"   2018r.

 

Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach informuje, że w 2018r. kontynuowana będzie  kolejna edycja  „Programu wyrównywania różnic między regionami III" finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z uwagi na fakt, iż Powiat Głubczycki  planuje wyrazić gotowość wstąpienia w rolę realizatora programu podmioty zainteresowane uczestnictwem w nowej edycji w ramach obszaru B, C, D, G powinny złożyć wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a w terminie do dnia 31.01.2018 r.

 Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2018 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar B - likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia        osobom    niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D - likwidacja barier transportowych.

Obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F - tworzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów z terenu Powiatu Opolskiego nie może przekraczać:

- 50% kosztów jego realizacji w obszarze B

- 45% kosztów jego realizacji w obszarze C

- 70% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. placówek służących  rehabilitacji osób niepełnosprawnych)

- 80% kosztów jego realizacji w obszarze D (w przypadku projektów dot. wtz)

- 15% kosztów jego realizacji w obszarze E

- 25% kosztów jego realizacji w obszarze G

 

 Projektodawcy ubiegający się o dofinansowanie nie mogą posiadać:

1) wymagalnych zobowiązań wobec PFRON;

2) zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON;

3) zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

4) zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Według zapisów uchwały nr 76/2017 Zarządu PFRON z dnia 05 października 2017 r. ustalono, iż wnioski samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu należy składać w terminie od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

                             Szczegółowe informacje o programie ( w tym :program , założenia programu ,procedury realizacji) dostępne są na stronie internetowej PFRON   (www.pfron.org.plw zakładce Programy i zadania PFRON.