KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce tel. 77485 8773, zwanym dalej "Powiatowym Centrum".
 2. W Powiatowym Centrum zostanie powołana osoba pełniąca funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którą można się skontaktować pod następującym adresem poczty elektronicznej:inspektor@networkart.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum na podstawie:
 • Art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
 • Art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., 
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), 
 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.), 
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.), 
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390). 
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami). 
 • Innych właściwych i obowiązujących aktów prawnych.

 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją przez Administratora zadań publicznych , wynikających wprost z przepisu  prawa, lub określonych zadaniami statutowymi Jednostki. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wyznacza instrukcja kancelaryjna (archiwalna) Powiatowego Centrum.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania , zaktualizowania, jak również macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania danych w stopniu, który nie zakłóci pracy Jednostki lub, jest niezbędny do prowadzenia bieżącej działalności .
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe dla zrealizowania obowiązku lub uprawnienia wynikających z przepisów prawa lub jest konieczne do zawarcia umowy.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca pracowników „Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach”

 

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce  tel. 77485 87 73, / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor@networkart.pl
 2. Twoje dane przetwarzane są w celach związanych ze stosunkiem pracy. Podanie twoich danych osobowych w zakresie wymaganym przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks Pracy jest obowiązkowe a w pozostałym zakresie dobrowolne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w „Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach”

 

 1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce tel. 77485 87 73, / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor@networkart.pl
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zarówno obecnej jak i przyszłych. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu uwzględnienia Pani / Pana osoby w procesie rekrutacji.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres ograniczony wyrażoną przez Ciebie zgodą.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób świadczących usługi na umowach cywilnoprawnych (kontrakty) w „Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach”

 

 1. Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach , ul. Sobieskiego 5a, 48-100 Głubczyce tel. 77485 87 73, / Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres: inspektor@networkart.pl
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej. Podanie twoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji powyższej umowy.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania umowy oraz wyznaczony właściwym przepisem prawa.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

 

 

 


* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.