Kryteria przyznawania dofinansowań

 

 

W dniu 28.03.2019 r. odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Głubczycach wspólne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie  ze środków PFRON:

            Zgodnie z Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Powiatu z dnia 27 marca 2019 roku na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przeznaczone nast. kwoty:

Ogólna kwota przeznaczona na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej wynosi   819.377,00 złotych, z tego:

 •  na wydatki związane z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej    

zostało przeznaczonych 20.000,00 złotych,

 •   na rehabilitację zawodową zostało przeznaczonych 26.000,00 złotych,
 •   na rehabilitację społeczną 773.377,00 złotych w tym:
 • zobowiązania dotyczące dofinansowania działania warsztatów terapii zajęciowej 355 920,00 złotych,
 • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 120 000,00 złotych,
 • dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 100 000,00 złotych,
 • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmiotów ortopedycznych           i środków pomocniczych 184 457,00 złotych,
 • dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 13 000,00 złotych.

 

W związku z dużą ilością złożonych wniosków na poszczególne zadania i analizą ich realizacji w latach ubiegłych członkowie Rady i Komisji ustalili nast. kryteria dofinansowań:

Dofinansowanie ze środków PFRON zostanie przyznane tylko osobom niepełnosprawnym, u których dochód nie przekracza:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

 

1. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny  do 80% kosztów sprzętu nie więcej jednak niż do wysokości kwoty określonej na posiedzeniu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych,  przy czym dofinansowanie do łóżka rehabilitacyjnego tylko dla osób na wózkach inwalidzkich i osób leżących, które zostało  potwierdzone wpisem lekarza specjalisty w zaświadczeniu lekarskim dołączonym do w/w wniosku.

Zostały ustalone nast. wysokości dofinansowań:

 • łożko rehabilitacyjne – 2.200,00 zł.
 • rower trójkołowy - 1.500,00 zł.
 • rower rehabilitacyjny stacjonarny – 600,00 zł.
 • bieżnia rehabilitacyjna 2.400,00 zł.
 • urządzenie do masażu limfatycznego 1.200,00 zł.
 • mata do hydromasażu 800,00 zł.

 

 

2. Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie wynosić  do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. Wyjątek stanowi wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze typu aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (przy niepełnosprawności słuchowej 2,3,4 stopnia uszkodzenia słuchu – przekraczającą wartość 40 dB – dla pacjentów powyżej 26 roku życia, która będzie wynosić  do 80 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, (tj. wysokość dofinansowania nie większa niż 1.040,00 zł.).

Natomiast wysokość dofinansowania do aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne (przy niepełnosprawności słuchowej - przekraczającą wartość 30 dB – dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia, która będzie wynosić  do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit, (tj. wysokość dofinansowania nie większa niż 2.000,00 zł.).

Również wysokość dofinansowania do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne będzie wynosić  do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit. (tj. wysokość dofinansowania nie większa niż 1.800,00 zł. -przy niepełnosprawności słuchowej - przekraczającą wartość 30 dB – dla pacjentów do ukończenia 26 roku życia a przy niepełnosprawności słuchowej 2,3,4 stopnia uszkodzenia słuchu – przekraczającą wartość 40 dB – dla pacjentów powyżej 26 roku życia).

 

Wysokość dofinansowania do wkładek usznych dla wszystkich osób do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na zakup tych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Przy dofinansowaniu do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze będą realizowane faktury z roku bieżącego tj. 2019 a także faktury za rok  2018 r. i 2017 r.

Osoba niepełnosprawna w ramach zadania jakim jest dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w danym roku może otrzymać dofinansowanie maksymalnie do wysokości  6.200,00 zł. 

 

3. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, będzie wynosić do 95 % przedsięwzięcia nie więcej niż:

 

 • 5.800,00 zł do barier architektonicznych w postaci przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się w związku z narządem ruchu;

 

 • 2.900,00 zł. barier architektonicznych w postaci przystosowania łazienki dla osoby niepełnosprawnej mającej trudności w poruszaniu się w związku z narządem wzroku.

 

Dofinansowanie zostało przyznane osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi, które przedstawiły zaświadczenie lekarskie potwierdzające:

 • stan leżący,
 • poruszanie się na wózku inwalidzkim,
 • poruszające się przy pomocy środków pomocniczych ( np. kula, laska, balkonik)
 • trudności w poruszaniu się,

 

Dofinansowanie zostało przyznane również osobom z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z symbolem niepełnosprawności 05-R lub 10-N, które przedstawiły zaświadczenie lekarskie potwierdzające

 • stan leżący,
 • poruszanie się na wózku inwalidzkim,
 • poruszające się przy pomocy środków pomocniczych ( np. kula, laska, balkonik)

 

Zostały   ustalone następujące kryteria w uzyskaniu pierwszeństwa otrzymania  dofinansowania do usuwania barier technicznych tj.

-w pierwszej kolejności osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności i orzeczeniami równoważnymi, które przedstawią zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzeby wynikające z niepełnosprawności a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

- następnej kolejności osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzeczeniami równoważnymi, które przedstawią zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzeby wynikające z niepełnosprawności, a ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

               

4. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się, będzie wynosić do 95 % przedsięwzięcia nie więcej niż:

 • dofinansowanie do urządzeń typu czytak i mówik zostało ustalone w wysokości 1.000,00 złotych

Członkowie PSRds.ON w Głubczycach oraz Komisji ds. opiniowania wniosków podjęli decyzję o nieprzyznawaniu dofinansowań do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier  w komunikowaniu się (typu laptop, komputer stacjonarny) do końca września 2019 r.

Dofinansowanie do czytaka i mówika zostało ustalone w wysokości 1.000,00 złotych

Wnioski dotyczące likwidacji barier technicznych:

Zasady obowiązujące przy przyznawaniu dofinansowań z zakresu likwidacji barier technicznych

. Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych, będzie wynosić do 95 % przedsięwzięcia nie więcej niż:

 

2.500,00 zł do barier technicznych w postaci podnośnika wannowego.

Dofinansowanie zostanie przyznane tylko osobom niepełnosprawnym z dysfunkcją narządu ruchu (kod 05-R lub 10 N) w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Członkowie PSRds.ON w Głubczycach podjęli decyzję z posiedzenia  o nieprzyznawaniu dofinansowań do zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych  typu sprzęt AGD (pralki, zmywarki, itp.).

 

 5. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zostało przyznane osobom niepełnosprawnym, które nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej tj.:

- dzieci niepełnosprawne do 16 roku życia oraz ich opiekunowie, a także młodzież niepełnosprawna w wieku 16 – 24 lat ucząca się i niepracująca, oraz ich opiekunowie.

 

- osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem oraz ich opiekunowie, które nie korzystały z takiego dofinansowania w 2018 roku.